E-NOTUM

Les notificacions i les comunicacions en els procediments de contractació es realitzaran mitjançant l’ús de mitjans electrònics. L’òrgan competent en matèria de contractació inclourà en el plec de bases les instruccions per realitzar les notificacions electròniques amb els licitadors i contractistes”.

Accessos a les notificaicons électroniques de: