Acord Marc per al subministrament no sanitari del material d’oficina, tramitat pel Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya, per procediment obert i tràmit ordinari

Es publica al perfil del contractant el Plec de Clàusules Administratives (PCA), el Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) i el Quadre de Característiques de l’Acord Marc del subministrament  no sanitari del material d’oficina, tramitat i publicat pel Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya per tal de poder fer el seguiment de la contractació derivada del mateix:

Properament, les empreses que han resultat homologades pel Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya, rebran a través d’E-notum, una invitació per a la millora tècnica i econòmica, per poder adjudicar els contractes derivats.

En data 08 de març del 2018 es publica al perfil del contractant l’informe tècnic de valoració relatiu a l’Acord Marc per al subministrament no sanitari del material d’oficina juntament amb els consums dels centres adherits:

INFORME TÈCNIC

En data 18 d’abril es publica al perfil del contractant la Resolució d’Adjudicació de cada entitat:

RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ – CMQ

RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ – HSJR

RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ – FASS

RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ – GECOHSA

RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ – FUNCA

RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ – GINSA

RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ – FAS

RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ – SAGESSA