Acord marc de subministrament d’agulles i llancetes, tramitat pel consorci de salut i d’atenció social de Catalunya, per procediment obert i tràmit ordinari

Es publica al perfil del contractant el Plec de Clàusules Administratives (PCA), el Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) i el Quadre de Característiques de l’Acord Marc del subministrament sanitari d’agulles i llancetes, tramitat i publicat pel Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya per tal de poder fer el seguiment de la contractació derivada del mateix:

En data 28 de setembre del 2017 es publica al perfil del contractant la convocatòria d’obertura del Sobre Únic; Convocatòria Sobre únic

En data 25 d’octubre del 2017 es publica al perfil del contractant l’Acta d’obertura del Sobre Únic; Acta Única

En data 14 de març de 2018 es publica al perfil del contractant l’Informe tècnic i la graella de resums de puntuació:

INFORME TÈCNIC + GRAELLA PUNTUACIÓ

En data 18 d’abril es publica al perfil del contractant la resolució d’adjudicació de cada entitat.

RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ – CMQ

RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ – FASS

RESOLUCI D’ADJUDICACIÓ – GECOHSA

RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ – HSJR

ANNEX ADJUDICACIÓ