FAS 77/2016: Contractació del servei de cuina i menjador de la residencia d’avis ” Casa del Poble” del Perelló

TÍTOL: Contractació del servei de cuina i menjador de la residencia d’avis ” Casa del Poble” del Perelló

ENTITAT: Fundació per l’Atenció Social

ASSUMPTE: Anunci de licitació

Data de publicació: 20 de setembre del 2017

Data de finalització per a la presentació d’ofertes: 30 d’octubre del 2017 6 DE NOVEMBRE DEL 2017

Atès que s’ha detectat un error material en la xifra del valor estimat del contracte expresada amb IVA, i malgrat que aquesta modificació no es considera substancial, per evitar qualsevol inconvenient que aquesta modificació no essencial pugui causar als licitadors, s’ha resolt ampliar el termini de presentació d’ofertes en UNA SETMANA, finalitzant aquest el DILLUNS 6 DE NOVEMBRE DEL 2017.

Anunci: ANUNCI 

Plec de Prescripcions Tècniques: PPT

Annex 3 esmenat del Plec de Prescripcions tècniques: ANNEX 3 PPT

Plec de Clàusules Administratives:  PCA

Annexos PCA: Annexos PCA DEUC   ANNEX 5

RESOLUCIÓ DE DUBTES: Dubtes Nº1 a 5  Dubtes Nº6 a 7

VISITES

D’acord amb l’assenyalat a la clàusula 15.1.2. del Plec de Clàusules Administratives, es proposa com a dies alternatius per tal de poder realitzar una visita a les instal·lacions, les següents dates:

 

  • 29/09/2017 a les 10:00 hores
  • 02/10/2017 a les 12:00 hores
  • 04/10/2017 a les 12:00 hores


Els interessats hauran d’enviar un email de confirmació a la següent adreça de correu electrònic:  joborras@grupsagessa.com  

 

El  14.03.2018 es publica al perfil de contractant la convocatòria a l’acte públic d’obertura del sobre B, que tindrà lloc el proper 16 de març del 2018 a les 10:00 hores.

CONVOCATORIA ACTE PÚBLIC OBERTURA “SOBRE B”

 

El  05.06.2018 es publica al perfil de contractant la convocatòria a l’acte públic d’obertura del sobre C, que tindrà lloc el proper 07 de junydel 2018 a les 9:00 hores.

CONVOCATORIA ACTE PÚBLIC OBERTURA “SOBRE C”

El 10.08.2018  es publica al perfil de contractant la RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ del contracte a l’empresa SODEXO CARE SERVICES SL, juntament amb la següent documentació:

ACTA SOBRE A

ACTA SOBRE B

INFORME DE VALORACIÓ DEL SOBRE B

ACTA SOBRE C

RESOLUCIÓ D’AJUDICACIÓ