Acord Marc per al subministrament no sanitari del material d’oficina, tramitat pel Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya, per procediment obert i tràmit ordinari

Es publica al perfil del contractant el Plec de Clàusules Administratives (PCA), el Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) i el Quadre de Característiques de l’Acord Marc del subministrament  no sanitari del material d’oficina, tramitat i publicat pel Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya per tal de poder fer el seguiment de la contractació derivada del mateix:

Properament, les empreses que han resultat homologades pel Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya, rebran a través d’E-notum, una invitació per a la millora tècnica i econòmica, per poder adjudicar els contractes derivats.

En data 08 de març del 2018 es publica al perfil del contractant l’informe tècnic de valoració relatiu a l’Acord Marc per al subministrament no sanitari del material d’oficina juntament amb els consums dels centres adherits:

INFORME TÈCNIC

En data 18 d’abril es publica al perfil del contractant la Resolució d’Adjudicació de cada entitat:

RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ – CMQ

RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ – HSJR

RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ – FASS

RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ – GECOHSA

RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ – FUNCA

RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ – GINSA

RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ – FAS

RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ – SAGESSA

 

Acord Marc per al subministrament sanitari dels equips d’infusió – CSC E 7/15 –

Acord Marc per al subministrament sanitari dels equips d’infusió – CSC F 7/15 –

Es publica al perfil del contractant el Plec de Clàusules Administratives (PCA), el Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) i el Quadre de Característiques;

Convocatòria celebració Mesa de Contractació: A data 22-03-2017 es fa públic la convocatòria d’obertura dels Sobres 0 (declaració de voluntat de voler participar o no) + A (informació tècnica) de la millora relativa als aspectes tècnics i econòmics per tal d’adjudicar els contractes derivats que es celebrarà el proper dimarts dia 28 de març del 2017 a les 12:00h: Convocatòria pública Sobres 0 + A

Anul·lació convocatòria celebració Mesa de Contractació: A data 24-03-2017 es fa públic l’anul·lació de la convocatòria d’obertura dels Sobres 0 + A del proper dimarts dia 28 de març del 2017: Anulada la Convocatòria sobre 0 +A

Resolució ampliació termini per a la subsanació de la presentació de mostres: A data 05-04-2017 es fa públic la Resolució a travès de la qual s’amplia el termini per a subsanar la presentació de mostres: Resolució ampliació del termini per a la presentació de les mostres sol·licitades

Convocatòria d’obertura dels sobres 0 + A: A data 3 de maig del 2017 es fa pública la convocatòria d’obertura dels sobres 0 + A. CONVOCATÒRIA SOBRE 0 + A

Acta d’obertura dels sobres 0 + A: A data 8 de juny del 2017 es fa pública l’acta d’obertura dels sobres 0 + AActa obertura sobre 0 + A

Resolució de desistiment dels Lots 8 i 10: A data 21 de juliol del 2017 es publica la resolución pel qual s’acorda el desistiment dels lots 8 i 10: Resolució desistiment dels LOTS 8 i 10

Publicació valoracions i puntuacions de l’informe tècnic: A data 25-07-2017 es fa públic la valoració i la puntuació de l’informe tècnic: Valoracions i puntuacions del informe tècnic Graella resum de puntuacions252

Convocatòria celebració Mesa de Contractació: A data 27-07-2017 es fa públic la convocatòria d’obertura dels Sobres B (informació econòmica) de la millora relativa als aspectes econòmics per tal d’adjudicar els contractes derivats que es celebrarà el proper dilluns dia 31 de juliol del 2017 a les 13:00h: Convocatòria sobre B (econòmic)2727

Acta d’obertura dels sobres B: A data 4 de setembre del 2017 es fa pública l’acta d’obertura dels sobres B: Acta obertura sobre B

Es publica al perfil del contractant  la resolució d’adjudicació i el llistat d’adjudicació:

RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ DE L’EXPEDIENT

Atès a la notificació presentada d’un dels proveïdors homologats, en data 09 de març de 2018 es publica al perfil del contractant la modificació de la resolució d’adjudicació i el llistat d’adjudicació:

MODIFICACIÓ RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ + LLISTAT D”ADJUDICACIÓ

 

ACORD MARC PER AL SUBMINISTRAMENT DE CUSTOM PACKS DE CATARACTES I PACKS DE VITRECTOMIA

TÍTOL: Acord Marc per al subministrament de Custom Packs de Cataractes i Packs de Vitrectomia

ENTITATS: HSJR, CMQ, GECOHSA, HCA i T. SALUT.

ASSUMPTE: Anunci de licitació

Data de finalització per a la presentació d’ofertes: 05.06.2017

Plec de Clàusules Administratives: Plec de Clàusules Administratives

Plec de Prescripcions Tècniques: Plec de Prescripcions Tècniques

Quadre de Característiques: Quadre de Característiques

Annexes: Annex 0 Annex 1 Annex 2 Annex 3

Models: 12. MODEL 1 (Sobre A) 13. MODEL 2 (Sobre B) 14. MODEL 3 (Sobre C)

Resolució de dubtes: Dubte Nº 1   –   Dubte Nº 2 –  Dubte Nº 3   – DUBTE Nº4

ASSUMPTE: Acte públic d’obertura del sobre B

Es comunica a les empreses que han presentat proposicions en aquest expedient que l’acte de comunicació de l’empreses admeses i l’acte d’obertura del sobre B tindrà lloc el dia 14.03.2018 a les 09:00h a la Sala 2, de les Oficines de GINSA, AIE de les dependències ubicades a l’Hospital Sant Joan de Reus Avinguda del Dr. Josep Laporte, nº2, de Reus (Tarragona).

Acord Marc per al subministrament sanitari de nutrició parenteral – CSC 3/16 –

Es publica al perfil del contractant el Plec de Clàusules Administratives (PCA), el Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) i el Quadre de Característiques de l’Acord Marc del subministrament sanitari de la nutrició parenteral, tramitat i publicat pel Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya per tal de poder fer el seguiment de la contractació derivada del mateix:

Plec de Clàusules Administratives

Plec de Prescripcions Tècniques

Quadre de Característiques

Convocatòria celebració Mesa de Contractació: A data 21-09-2017 s’informa que la convocatòria d’obertura dels sobres únics0 (declaració de voluntat de voler participar o no) + A (informació tècnica)  + B (informació econòmica) de la millora relativa als aspectes tècnics i econòmics per tal d’adjudicar els contractes derivats que es celebrarà el proper dia 27 de setembre del 2017 a les 12:00hConvocatòria obertura sobre únic

 

El dia 27.09.2017 es publica al perfil del contractant l’Acta d’obertura del sobre únic que es va celebrar el passat dia 27 de setembre del 2017, a les 12:00 hores.

Acta única

El dia 03.01.2018 es publica al perfil del contractant l’informe tècnic relatiu a l’acord marc per al suministrament sanitari de la nutrició parenteral als centres adherits. INFORME TÈCNIC

El dia 03.01.2018 es publica la graella del resum de les puntuacions del llistat d’adjudicats signat degudament, en relació al acord marc. GRAELLA RESUM DE PUNTUACIONS

 

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE REDACCIÓ DEL PROJECTE I DIRECCIÓ DE LES OBRES D’ADEQUACIÓ DE L’EDIFICI DE CONSULTES EXTERNES DE L’ANTIC HOSPITAL DE REUS, PER TAL DE REUBICAR L’ACTIVITAT DE L’ACTUAL CENTRE MQ.

 

TÍTOL: Contractació del servei de redacció del projecte i direcció de les obres d’adequació de l’edifici de consultes externes de l’antic Hospital de Reus, per tal de reubicar l’activitat de l’actual Centre MQ. 

ENTITAT:  CMQ.

ASSUMPTE: Anunci de licitació

Data de publicació: 28 d’abril de 2017

Data de finalització per a la presentació d’ofertes: 29.05.2017

Plec de Clàusules Administratives: Plec Clàusules Administratives

Plec de Prescripcions Tècniques: Plec Prescripcions Tècniques

Annexos: Annexos PCA; Annexos PCA en format word

Plànols: Annex1 PPT Resum gràfic actual ; Annex 1 PPT en format dwg

Annex 6 PPT Referent gràfic orientatiu avantprojecte ; Annex 6 PPT Referent gràfic orientatiu avantprojecte en format dwg

Observació: En cas que els licitadors necessitin els plànols en un altre format de treball específic, ho podran sol·licitar a la següent adreça de correu electrònic: efuster@grupsagessa.com

Resolució de dubtes: DUBTE Nº1 ; DUBTE Nº2

VISITA GUIADA: Per sol·licitud dels interessats, es fixa el proper divendres dia 19 de maig a les 12 h. a la porta principal de l’antic hospital, situada al c/ Sant Joan s/n, per efectuar visita guiada a les instal·lacions objecte d’adequació. Per a més informació o per incidències en relació amb la visita: Sr. José V. Gómez Rebollo 607180070.

El 05.06.2017 a les 10:30h es celebra l’acte d’obertura del sobre “A”.

Acta d’obertura del sobre “A”

El  08.06.2017 es publica al perfil de contractant la convocatòria a l’acte públic d’obertura del sobre B, que tindrà lloc el proper 12 de juny del 2017 a les 12:00 hores.

CONVOCATÒRIA ACTE PÚBLIC OBERTURA SOBRE “B”

Modificació composició mesa de contractació

Acta d’obertura del sobre “B”

El  30.06.2017 es publica al perfil de contractant la convocatòria a l’acte públic d’obertura del sobre C, que tindrà lloc el proper 03 de juliol del 2017 a les 16:30 hores.

CONVOCATÒRIA ACTE PÚBLIC OBERTURA SOBRE “C”

Resolució d’exclusió de licitador

Informe de valoració del sobre B

Acta d’obertura del sobre “C”

El 21.07.2017 es publica al perfil de contractant l’adjudicació del contracte amb núm. d’expedient CMQ 71/2016 (Ref. 0119/2) – Contractació del servei de redacció del projecte i direcció de les obres d’adequació de l’edifici de consultes externes de l’antic hospital de Reus, per tal de reubicar l’activitat de l’actual Centre MQ.

RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ

Acord Marc per al subministrament dels equips per al material fungible de l’Hospital de dia d’Oncologia de l’Hospital Sant Joan de Reus

TÍTOL: Acord Marc per al subministrament dels equips per al material fungible de l’Hospital de dia d’Oncologia de l’Hospital Sant Joan de Reus

ENTITATS: Hospital Sant Joan de Reus

ASSUMPTE: Anunci de licitació

Data de finalització per a la presentació d’ofertes: 05.06.2017

Anunci publicació DOUE: Anunci publicació DOUE

Plec de Clàusules Administratives: Plec de Clàusules Administratives

Plec de Prescripcions Tècniques: Plec de prescripcions tècniques

Quadre de Característiques: Quadre de característiques

Annexes: Annex 0 aNNEX 1 ANNEX 2 ANNEX 3

Models: SOBRES

Resolució de dubtes: Dubte Nº 1  –  Dubte Nº 2  – Dubte Nº 3 –  Dubte Nº 4

En data 4 d’Agost del 2017 es publica al perfil del contractant la resolució de desistiment

RESOLUCIÓ DESESTIMENT DE LA CONTRACTACIÓ

HCA 0084/32 – Contractació per a l’adquisició de dos ecògrafs i contractació del seu manteniment per a l’Hospital Comarcal d’Amposta

HCA 0084/32 – Contractació per a l’adquisició de dos ecògrafs i contractació del seu manteniment per a l’Hospital Comarcal d’Amposta. 

En data 09.03.2017 es fa públic la Resolució d’adjudicació: RESOLUCIO D’ADJUDICACIO

HUSJR 44/2016 MANTENIMENT D’APARELLS MÈDICS

ASSUMPTE: ANUNCI DE LICITACIÓ
CONTRACTE: HUSJR 44/2016: SERVEIS DE MANTENIMENT QUE REQUEREIXEN ELS  EQUIPS DE ELECTROMEDICINA  I ELS EQUIPS DE DIAGNÒSTIC DE L’IMATGE I MEDICINA NUCLEAR  DEL HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS.


 1. Entitat adjudicadora

 • Organisme: HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS, SAM

 • Dependència que tramita l’expedient: Direcció de Serveis i Recursos de l’HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS, SAM. Unitat de Contractació.

 • Número d’expedient: HUSJR 44/2016

 • Obtenció de documentació i informació:

 • Domicili: Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Oficines de GINSA, Av. del Dr. Josep Laporte , 2, 43204 Reus

  • Telèfon: 977 31 22 28/977 31 11 28/Telefax: 977 32 36 90

  • Adreça del perfil de contractant: grupsagessa.com.

  • Correu electrònic: anna.trujillo@grupsagessa.com

  • Data límit de presentació: 28 d’abril de 2017-(quaranta (40) dies naturals, comptats des de la data de la publicació en el DOUE).

08_ANUNCI LICITACIO

ANUNCI DOUE

FORMULARI DEUC

PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES

ANNEXOS PCA HUSJR

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES

ANNEX 1 PPT

ANNEX OFERTA ECONOMICA

Anunci DOUE Esmena

ESMENA 1 HUJSR

RESPOSTES DUBTES 1

RESPOSTA DUBTE 2

RESPOSTA DUBTE 3: EXCELANNEX OFERTA ECONÒMICA

Annex oferta econòmica actualitzat

DUBTE 4 català

DUBTE 4 castellà

castellà_PCA HSJR

CASTELLÀ_PPT HSJR

Resposta DUBTE 5 lot 4 oftalmo

DUBTE 6

Dubte 7

DUBTE 8

DUBTE 9

DUBTE 10

DUBTE 11

Acord Marc per al subministrament sanitari dels bisturís (manuals i elèctrics)

Acord Marc per al subministrament sanitari dels bisturís (manuals i elèctrics) – CSC E 4/15 –

En data 17 de març de 2017 es procedeix a publicar al perfil del contractant la resolució d’adjudicació de l’Acord marc per al subministrament de bisturis manuals i elèctrics, CSC E 4/15, Hospital Sant Joan de Reus:RESOLUCIO ADJUDICACIO