El Servei de Farmàcia acaba el trasllat al nou Hospital i estrena equipament d’alta tecnologia


El Servei de Farmàcia de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus ha culminat el trasllat al nou edifici i ha posat en marxa el nou equipament que li permetrà oferir una màxima seguretat i traçabilitat en la seva tasca diària.

La millora tecnològica més destacada és el nou sistema de dispensació farmacèutica automatitzada d’unidosi, amb el qual l’Hospital ha esdevingut el primer de l’Estat a preparar les unidosi de medicació per als pacients d’Hospitalització de forma totalment automatitzada. Tot l’equipament ha suposat una inversió d’un milió d’euros.

alt


Fins ara, abans del trasllat al nou Hospital, el Servei de Farmàcia preparava la medicació dels pacients ingressats en unidosis, com la majoria de centres hospitalaris de l’Estat, però tot el procés era manual: al Servei tenien separat cada tipus de medicament en calaixos individuals i, quan arribava un ordre de prescripció mèdica, un tècnic agafava dels calaixos la dosi de cada medicament fins a completar el llistat i passar a la prescripció del pacient següent.

Es tractava d’una tasca llarga i repetitiva, amb la qual, a més, hi havia el risc de cometre errors humans. Ara, les noves tecnologies ajuden a garantir la màxima seguretat i traçabilitat de la medicació, des del moment que arriba als magatzems fins que s’administra al pacient a peu de llit.


El sistema que prepara automàticament les unidosis de medicació s’anomena Swisslog, i està format per dos tipus de màquines d’alta tecnologia: la Pillpick (extracció en píndoles) i el Boxpicker (extracció en caixes).

La Pillpick és la màquina que agafa la medicació de les caixes, la separa en unidosis i les emmagatzema en sobres individuals degudament identificats. Cada sobre conté una sola dosi d’un tipus de medicament i s’etiqueta amb un codi de barres únic que conté informació sobre el tipus, lot, caducitat, i altra informació útil per als professionals.

Així doncs, quan el Servei de Farmàcia rep i valida noves prescripcions mèdiques d’Hospitalització, tan sols ha d’activar la Pillpick i aquesta gestiona i prepara automàticament el conjunt de sobres unidosi que necessita un pacient per a les properes 24 hores. El resultat és una anella que uneix, ordenades per horari d’administració, les dosis de medicació amb una etiqueta informativa del pacient a qui se li administraran.


alt


El Boxpicker, d’altra banda, vindria a ser un sistema de magatzem de Farmàcia semiautomatitzat. El professional selecciona mitjançant l’ordinador el medicament que ha d’extreure i el sistema cerca i agafa el calaix on es guarda i el presenta davant el tècnic, sense que aquest hagi de desplaçar-se.

Els medicaments que són massa grans com per cabre en petits sobres unidosi, un 20% del total, s’emmagatzemen al Boxpicker, la qual cosa significa que el 80% de la medicació unidosi es prepara de forma totalment automàtica. Així doncs, mentre la Pillpick prepara les anelles de sobres unidosi, el sistema té en compte si cal completar alguna prescripció amb medicació del Boxpicker.


El Servei de Farmàcia compta amb dos Pillpick i dos Boxpicker. La primera Pillpick té una capacitat del 40% i una sola boca de sortida, mentre que l’altra en té dues i un 60% de capacitat. Això permet preparar les comandes per a tres unitats d’Hospitalització diferents alhora o, si una de les dues fallés, encara quedaria l’altra.

Pel que fa als Boxpicker, el més gran es fa servir per satisfer les comandes del centre Hospitalari i el segon, més petit, també és per a la dispensació farmacèutica ambulatòria.

Gràcies a l’automatització del procés de dispensació, hi ha un control exhaustiu de tota la medicació que entra i surt del Servei de Farmàcia, ja que cada moviment queda registrat pel sistema informàtic amb la lectura dels codis de barres, tant si surten del Pillpick com del Boxpicker.


Administració a peu de llit

El procés de dispensació farmacèutica als pacients hospitalitzats també es finalitza garantint la màxima seguretat. Les comandes de medicació unidosi es distribueixen als carros d’infermeria, equipats amb un ordinador portàtil i properament amb un lector de raigs infrarojos, i es pugen a les plantes d’Hospitalització per a l’administració de la medicació a peu de llit.

Abans d’administrar la medicació, el professional d’infermeria comprovarà que el codi de la polsera identificativa del pacient es correspongui amb el codi que hi ha a l’anella unidosi. Si s’hagués produït un trasllat d’habitació o retirat algun medicament a darrera hora, el sistema informàtic ho detectarà i activarà un avís a l’ordinador portàtil gràcies a la integració en xarxa de tots els serveis.

Aquest darrer pas del procés es troba actualment en fase de proves, i properament s’implantarà a totes les unitats d’Hospitalització.


La prescripció electrònica, el precedent

La prescripció electrònica es va començar a implementar a l’Hospital al gener de l’any passat, abans que comencés el trasllat, també com a pas necessari per a la posterior implantació de la dispensació automàtica d’unidosi a Farmàcia.

El metge o metgessa visita els pacients ingressats acompanyat d’un ordinador portàtil on introdueix en xarxa la prescripció a la fitxa del pacient, fent servir la intranet de l’Hospital: l’Hnet. El Servei de Farmàcia consulta, analitza i valida les diferents prescripcions que s’entren a la xarxa interna, amb la qual cosa s’elimina el risc de traspaperar prescripcions o de cometre errors de comunicació entre ambdues parts, a més d’accelerar tot el procés.El nou Hospital està equipat amb altres tecnologies de logística automatitzada com és el cas del magatzem de material fungible, que utilitza les noves tecnologies per preparar les comandes i reposar-les als serveis amb eficiència i rapidesa; o el sistema de dispensació d’uniformes, amb el qual els professionals de l’Hospital introdueixen a la màquina un uniforme brut i en reben un de net del mateix tipus i talla automàticament, quan aquests ho requereixen.Reus, 20 de maig de 2011